Relevante linker

Lister Renewable Energypark.

Dokumenter og studier i forbindelse med utbygging av Hellemyra og Lister Renewable Energypark.
Underskriftskampanje mot utbyggingen.

Misbruk av studier

NRK har snakket med konsulenter som forteller at de føler seg presset til å fikse på studier for å få prosjekter igjennom.

Bruk av propaganda

Alle har hørt om Freud. Men få har hørt om hans nevø, Edward Bernays, enda han har hatt mye større innflytelse på vår samfunn, han regnes som PR’ens far og var en pionér innen feltene propaganda og markedsføring.

Hans bok Propaganda forklarer mye av fremgangsmåtene styresmaktene bruker nå under fanen. “Det grønne skiftet.” Kan leses i sin helhet her.

Tilstandsrapport for naturen på jorda

“Utslippene av drivhusgasser er dobbelt så høye som i 1980, og plast forurenser ti ganger så mye. Mer enn 80 prosent av forurenset vann slippes ut i miljøet uten å renses, mens 300-400 millioner tonn tungmetaller, løsemidler, giftig slam og annet industriavfall dumpes i elver og hav hvert år. Årlig utvinner vi omtrent 60 milliarder tonn av jordas ressurser. Det er nesten dobbelt så mye som i 1980, og hver av oss forbruker 15 prosent mer materielle goder nå enn da.”
Det internasjonale Naturpanelet, IPBES

Buheii vindkraftverk.

“Når en ting blir nediset så vil det også samtidig bli en stor slitasje på vingene. Det skjer med alt som blir nediset og kommer i bevegelse. Hva er vingene lagt av? Og hva er resultatet av at is blir slynget ut av vingene og av sted? Jo, den fører med seg mikroplast.”

“Min oppfordring til lokalpolitikere i Kvinesdal kommune: Si ja til naturen, lokalbefolkningen og til de mange hytteeiere på Knaben. Husk at utbyggere de kommer, ødelegger, tjener seg søkkrike og siden ser du dem aldri igjen.”
Leserinnlegg Lister 18.11.2019

“I praksis betyr det at hvis Buheii Vindkraft AS går konkurs, må Kvinesdal kommune eller grunneierne saksøke konkursboet for å få fjernet vindturbinene, fundamentene, veiene etc.”
Leserinnlegg Lister 18.11.2019

Etikk og antikorrupsjon på dagsorden.

“Rødt lys – stopp og tenk! Eksempler på forhold som gir grunn til å stille noen ekstra spørsmål:

• Når enkeltsaksbehandlere har stor avgjørelsesmyndig-het og arbeider svært selvstendig, uten å konsultere kolleger eller involvere nærmeste leder.
• Når ledere eller ansatte med avgjørelsesmyndighet alene har kontakt med interessenter som er avhengig av vedkommendes avgjørelser eller innstilling.
• Når innholdet i kontakt og møter mellom interessenter og kommunene ikke skrives ned og arkiveres.
• Når private får disponere anlegg eller bygg som er kommunalt finansiert.
• Når private henvender seg til kommunen og ber om samarbeid og bistand for å skaffe næringsvirksomhet og arbeidsplasser til kommunen.”
BESKYTT KOMMUNEN!Håndbok i antikorrupsjon.

Kan være direkte farlig for varslere.

“Det kan være krevende å bygge opp gode varslingssystemer, men enda mer risikofylt enn svake systemer og manglende kompetanse, mener Eriksen, er situasjonene hvor det det mangler vilje og noen har illegitim interesse av å opprettholde status quo.

Det er da det kan være direkte farlig å være varsler, mener hun. Eriksen viser til forskning som påpeker at jo høyere oppe i en organisasjon det kritikkverdige forholdet er forankret, desto høyere er risikoen for å bli utsatt for gjengjeldelse.”
NHH Bulletin (Norges handelshøyskole) 07.07.2016

Er vi nyliberale nå?

“Ifølge Verhaeghe står den nyliberale ideologien i direkte kontrast til det evolusjonære sosiale mennesket når den dyrker frem usympatiske trekk ved oss, som egoisme og egeninteresse. Hvem vi er, og hva slags mennesker vi er, vil alltid avhengig av hvilken sammenheng vi lever i, mener han, og skriver:

«Etter flere tiår som forsker og terapeut er jeg blitt overbevist om at økonomiske endringer har en grunnleggende påvirkning, ikke bare på våre verdier, men også på personligheten vår. 30 år med nyliberalisme, frie markedskrefter og privatisering begynner å slite på oss når det å prestere er blitt en norm. Og konsekvensene av dette prestasjonsjaget kan bli utfordrende for hver og en av oss.»”
Morgenbladet 07.11.2019

Har vi våkne nok politikere i Farsund?

“I min verden har kommunens administrasjon til oppgave å tilse at vedtatte planer og regler blir fulgt og etterlevd.

Men dessverre, dette gjelder tydeligvis ikke i Farsund.

Utbygger har forsøkt i sitt planutkast å «snike» seg inn i 100-meters beltet med 20-30 boenheter.

En utbygger har selvfølgelig lov å forsøke seg, men HER har vi dessverre en administrasjon og et teknisk utvalg som lar seg forføre og villede.”
Lister24 09.11.2019

Økokrim mener for få byggesaker i strandsonen anmeldes.

Kommunalminister Monica Mæland (H) svarer ikke direkte overfor avisen på om kommunene er gode nok til å anmelde, men sier kommunene kan ilegge såkalte overtredelsesgebyr. Samtidig sier hun at hun ser at det kan være ressurskrevende for mange kommuner å følge opp ulovligheter i strandsonen.
e24 27.06.2019

Kommuner uten tiltak mot korrupsjon.

“En EU-rapport fra 2014 slår fast at korrupsjon koster EU 120 milliarder euro hvert år. Den viser at faren for korrupsjon generelt er høyere på regionalt og lokalt nivå, fordi det der er færre og svakere kontrollsystemer enn på nasjonalt nivå.”
Nettavisen 16.09.15

“Erik Boe forteller at han holder foredrag for ansatte i forvaltningen land og strand rundt. Han synes det er påfallende hvor lite kravet til forsvarlig saksbehandling er framme i bevisstheten der han kommer – og også i eget fagmiljø på universitetet.  

– Ulovligheter får pågå i årevis uten at noen griper inn.

– Hvorfor rettes ikke oppmerksomheten mot grunnkravet til forsvarlig saksbehandling? Det er jo som oftest der det svikter, understreker han. 

Svikt kan for eksempel være å unnlate å varsle om kritikkverdige forhold, eller å sette en person som ikke har anledning til å behandle en sak, til gjøre det. Men forsvarlig forvaltning krever mer:

– Forsvarlig innebærer at saksbehandlingen er slik at folk kan føle seg trygge på at saken blir behandlet etter reglene og ha tillit til at det ikke foregår uhumskheter. “
Apollon 22.05.2018

Loading