DNA-skader hos fisk.

Forskere finner sammenheng mellom forurensning fra oljeindustrien og skader på DNA hos fisk. De undersøkte skader fra kjemikaliene fra både produksjonsvann, oljeforurenset sediment og tunge tjærestoffer (PAH) og fant at alle tre gav slike skader.

I laboratorieforsøket fant man at et måltid var nok til å gi DNA-skader på leveren, og skadene oppstår fordi fisken ikke klarer å kvitte seg med stoffene, og disse binder seg til fiskens DNA. Og skadene i leveren kan utvikle seg til kreft.

Skadene bruker lang tid på reparere seg, om de noengang gjør det. En av konsekvensene for fiskene er deformerte ryggvirvler.

“– I dag er den isfrie delen av Barentshavet viktig for fiskeriene med rike forekomster av lodde, torsk, hyse og sild. Dette er også viktige beiteområder for kvitnos og flere arter bardehval, sier Jan Helge Fosså, seniorforsker ved faggruppen for bentiske ressurser og prosesser ved Havforskningsinstituttet.”
BarentsWatch

Tre av seks faktorer som gjør at oljen nedbrytes langsommere er lave temperaturer, havis og få næringsstoffer.

Og regjeringen åpner for nye oljefelter i Barentshavet, det “grønne skiftet”, helt opp mot iskanten, 60% av dem ligger i det som Miljødirektoratet vurderer som særlig verdifulle og sårbare områder, til tross for at de risikerer store tap, tap kjent av oljedepartement og ministeren i 2013, som lett kunne holdes tilbake, da det ikke får konsekvenser å føre folk og Storting bak lyset.

Men kanskje de ikke bryr seg fordi de heller ha fisk i merder eller på land, målet er jo å firedoble produksjonen fram mot 2050.

depositphoto