Leire brøt plan- og bygningsloven

Ikke overraskende konkluderer direktør i Norges Geotekniske Institutt (NGI) Lars Andresen at arbeidet var gjort i henhold til de gjeldende kravene i plan- og bygningsloven og andre retningslinjer i rasområdet i Gjerdrum.

“Sikringstiltakene som er beskrevet, og som så vidt NGI vet ble utført, er av tre typer:

  1. Avlastning / avgravning av høyere terreng for å redusere belastning
  2. Oppfylling av lavereliggende terreng og ravinedal for å virke som en motfylling eller motvekt for et eventuelt skred
  3. Erosjonssikring av Fjellstadbekken / Tistilbekken

Dersom disse sikringstiltakene ble gjennomført, ble stabiliteten i området forbedret, ifølge Andresen.

– De faresonekartene som er blitt laget i etterkant av utbyggingen viser at risikoen for at det skulle gå skred i dette området ble betegnet som lav, sier Andresen.”

Men som vi vet, gikk det et stort skred. Hvor mye kan vi stole på disse konsulentfirmaene som har som oppdrag å få prosjekter, ofte i konkurranse med verneregler? Eller har plan- og bygningsloven blitt så uthulet at den ikke lenger er anvendelig? For her sier de jo at de ikke har gjort noe galt, det er naturen som ikke oppfører seg som den skal, som ikke følger våre bygningsregler og foreskrifter.

De er også i konkurranse med hverandre, så kan ikke de fristes til å gi kunden hva den vil ha, for å få oppdrag? Etter at man har betalt flere private må ofte det offentlige utføre omfattende utredninger i ettertid. Det hadde vært interessant hvor mye det offentlige bruker på slike utredninger. Og hvor mye de påvirkes av aktører.

Det er sjelden det bare utredes en, også her har det vært flere. Og ofte får man til slutt en som konkluderer positivt, noen ganger etter tiltak som ofte ikke er mer enn sminke. I dette tilfellet trakk Fylkesmannen og NVE sine innsigelser etter at kommunen og et konsulentfirma, Reinertsen AS «løste» innsigelsen mot reguleringsplanen. De tre punktene som ramses opp sier ikke mye om hva de egentlig har gjort, og gir lite mening for de fleste. Og leiren fant dem helt irrelevante.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skulle etter planen utrede 37 kvikkleiresoner i Norge på nyåret. Det rasrammede området i Ask var ett av dem. I november ba NVE kommunene om bistand til å innhente relevante data. I midten av desember ba Gjerdrum kommune om en utsettelse til 10. januar.

Samme gamle dansen …

depositphoto