Meningsløst å beskytte strandsone?

“Selv om det er et generelt byggeforbud i strandsonen, får fortsatt 85 prosent av dem som søker, innvilget dispensasjon, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2016.

En feiltolkning av plan- og bygningsloven i perioden 2009-2017, har bidratt til nedbyggingen av strandsonen de siste årene, og gjort den enda mindre tilgjengelig for folk flest. Minst 7.000 byggetillatelser ble da gitt med utgangspunkt i reguleringsplaner fra før 2008, uten å ta hensyn til innstramminger i plan- og bygningsloven samme år.”

For kystkommunene ble det i 2018 innvilget totalt 1200 av 1300 søknader om dispensasjon fra byggeforbudet. Hva er da poenget med forbudet?

Det søkes om å bygge et boligfelt i langs fjorden i Spind. En del av feltet vil gå i 100-sonen. Det har kommet innsigelser fra både Fylkesmannen og fylkespolitikere. Argumentasjonen for bygging er at man må ta hensyn til lokale forhold, og de er visst ganske så spesielle i vår kommune.

Vi har tidligere lært at på Lista vil en giga-fabrikk øke det biologiske mangfoldet i en våtmark, at Haugseng tilbakeførte terrenget på Øyhovden til det det var før han raserte, og et stort handlesenter skulle revitalisere sentrum. Vi lever sannelig i Annerledesland.

Ordføreren sier rett ut at Fylkesmannen burde forstått dette og utvist skjønn. Vi har jo en unik topografi her. Eneste problemet han selv kan se er om noen må se bygningsmasse fra sjøen. Som om 100 m regelen er til for å beskytte vår estetiske sans. Og arrogant som han er, kaller han innsigelsene meningsløse. Likevel understreker han samtidig “at han er imot å dele ut dispensasjoner til å bygge i strandsonen.” Javel, det gjelder kanskje i andre kommuner …

Varaordføreren sa følgende i valgkampen:
– Hvor viktig er vern av strandsonen/100-meters-beltet for ditt parti?

– Det er viktig. Vi tenker det er viktig å vurdere hver enkelt sak. Hvis det gjelder et sted hvor det uansett ikke er allmenn ferdsel, eller hvis det har vært en båtstø et sted fra tidligere av, så er det momenter som åpner for dispensasjon.” I Bastuvika er det ingen hustofter de skal bygge på. Så hvor er Kydland nå?

Theisen har en liten gård i Spind og eier blant annet cirka 100 mål på Urøy. De bygget en liten brygge for å lette saueholdet på øya. Og fikk en litt annen behandling enn Haugseng. På noe som fremstår som en bagatell i forhold til hva som blir tilgitt eller hva som får dispensasjon.

Utbyggerne har vært tydelig på at hvis prosjektet skal realiseres må de kunne tilby boliger med nærheten til sjøen.”

Så her er det utbyggerens behov som prioriteres. Det er nok av områder i distriktet som ikke er strandsone, våtmark eller matjord. Men aktørene ønsker å maksimere utbyttet med de beste tomter, og da må andre hensyn vike. Det er stadig flere som reagerer og ser på dette som begynnelsen på privatisering av vår strandsonen, som Tjomsland fra Venstre.

Det problematiseres i artikkelen at det bygges stadig hyttefelt i 100m-beltet, men at det er feil rettferdiggjør slett ikke å gjøre det samme med boligfelt.

Men skal man ta skrittet inn i “fremtiden” med sjumilsstøvler og begynne med 2000 nye arbeidsplasser på få år, må man også bygge ut boligfelt på få år, og da kan man ikke bruke for mye tid på å tenke langsiktig.

Hva skal vi med verneregler og prinsipper, da de stadig blir brutt for akkurat det de skal beskytte mot.

depositphoto

Loading