Arealbruk i Farsund

SSB har sider der man kan få oversikt over arealbruk pr kommune og jeg har sett på hva de kan fortelle om Farsund. Kommunens totale areal er 262,56 km2.

Antall boliger i kommunen 5096.
Antall fritidsboliger: 1636.
Andel potensielt tilgjengelig strandsone 73,9%, 15914 dekar.

Og slik er fritidsboligene plassert:

De 4 siste år:

Nye fritidsbygninger: 51.
Nye bygg i strandsonen: 124.
Antall registrert igangsatte bygninger innen kartlagte aktsomhetsområder for flom, skred og stormflo : 93.
Omdisponering siste 4 år av dyrket jord etter plan- og bygningsloven og jordlova: 11 dekar.
Omdisponering siste 4 år av dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven og jordlova: 14 dekar.

Hele 124 nye bygg i strandsonen.

I 2020:

Byggesøknader i 100-m beltet innvilget: 12
Godkjent nydyrket areal: 113
Nye boliger: 28
Nye fritidsboliger: 16

Bare i 2020 ble 12 dispensasjoner i 100-m beltet innvilget. Ikke farlig med vern så lenge man kan få dispensasjon. Man er da best på natur her i kommunen.

§ 1–8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag
I 100–metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Andre tiltak etter § 1–6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova.
Regjeringen.no

I Norge blir 85% av slike søknader innvilget. Undersøkelsen viser også at flertallet av vedtakene var mangelfulle, eller begrunnet med ulovlige hensyn eller hensyn som skal tillegges liten vekt. Vern er kun til festtaler og til nasjonalt og kommunalt selvskryt.


Loading