Frekkere enn flatlusa

Så har Lister kontaktet Arne Marthinsen i forbindelse med leserinnlegget 17. desember av Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær BirdLife Norge, Tor Egil Høgsås, leder BirdLife Vest-Agder, Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, Peder Johan Pedersen og leder Naturvernforbundet i Agder der de slakter planene for Lista Renewable Energy Park i forhold til natur og fugl. Men han påstår, til tross for at disse nevnte har studert fugl mer enn Marthinsen har studer sin bankkonto, til tross for Statsforvalteren sine innsigelser, at deres plan er til gode for både natur og fuglelivet.

Nok av negative konsekvenser

La oss holde oss til fugl, og se på følgende utsagn:

Arealbeslag og fragmentering av naturområder i et allerede fragmentert landskap fører til enda mindre sammenhengende områder. Dette vil føre til enda mindre plass for territorier, dårligere habitatkvalitet i fragmentene, og unnvikelse og fortrengning av arter som krever større sammenhengende arealer og lite forstyrrelser.

Reduksjon i hekkefuglbestander vil også trolig føre til lavere næringsgrunnlag for stasjonære og trekkende rovfugl.

Forringelse av biologiske funksjoner ved reduksjon i flersjiktethet og antall nisjer, jordbiologi, lokalklima.

Svekkelse av landskapsøkologiske sammenhenger i en mosaikk av bygg og infrastruktur, skog- våtmark, fastmark og dyrket mark med leve-, hekke-, raste-, skjulområder for fauna.

Kanteffekter av lokalklima som følge av store bygg, fra drenering, endret hydrologi vil virke inn i naturområdene.

Forringelse og tap av våtmark og dens viktige økosystemtjenester flomdemping, vannrensing og karbonlagring og biologisk funksjonsområde.

Økt samlet belastning for våtmarksamfunn med våtmarksarter, særlig bakkehekkende fugl som har vist dramatisk bestandsnedgang i senere tid. På Flat-Lista er flere rødlistearter og andre lokalt trua arter spesielt utsatt for slik vedvarende påvirkning.

Forstyrrelser i forbindelse med anleggsvirksomhet over lengre tid kan ha en negativ påvirkning på hekkesuksess hos fugl.

Økt støy og ferdsel og åpning av områder for allmennheten har en negativ påvirkning på hekkesuksess hos fugl.

For noen arter er bygningstak i områder med forstyrrelser positivt. For rovfugl og måker kan tak i industriområder tilføye nytt attraktivt habitat fritt for bakkelevende predatorer eller konkurrenter.

Utbyggingen er planlagt å foregå over mange år, noe som vil føre til støy og forstyrrelser fra anleggsvirksomhet over lengre perioder. Det vil dreie seg om ferdsel til fots, ulike maskiner og kjøretøy, graving, sprengning, massetransport m.m. Det er mange kilder til støy og forstyrrelser i planområdet i dag som følge av aktivitetene som er beskrevet i nullalternativet, kap. 2.3.1. Det vil fortsette i ny situasjon. Generelt er plutselig og uforutsigbar støy i episoder, eller i spesielt sårbare perioder, mer forstyrrende for dyrelivet enn konstant støy.

Deres egne dokumenter

Dette er ikke, som man skulle tro, fra Statforvaterens innsigelse, men fra LREP sitt egen rapport «Lista Renewable Energy Park – Konsekvensutredning Naturmangfold», levert av Multiconsult. Og dette er bare noen av de negative konsekvensene søknaden tar for seg.

Så at ordføreren fremstiller det i Lister som om de må lete etter argumenter, er det nonsens, de har jo servert mange av dem selv. På sølvfat. Og så har du det innlysende, som selv skolebarn forstår, man forbedrer ikke et fuglehabitat med å bygge det ned og kjøre hundrevis av lastebiler ut og inn i området i døgnet.

Når Arne Mikalsen sier at «Et helt klar premiss for at vi skulle få drive og overta flyplassen videre, var at vi skulle skape næringsaktivitet. Det ligger i bånn. Man må stille spørsmålstegn om Statsforvalteren ikke ønsker at det skal være næringsvirksomhet i det hele tatt» kan man lure på hvem han tror han er, det er ingen som har lovet ham å få lov til å ødelegge og bygge i den stormasegale målestokken de ønsker. Med alle de negative konsekvensene, konsekvenser som de har dokumenter selv.

Forbedrer forhold for fugl?

Men det verste er makkeren Arne Marthinsen, så prestere å fremstille seg som en redningsmann for fuglelivet på Lista:

– Vi ønsker å få til viktige arbeidsplasser i fremtiden og gjøre Lister til et attraktivt bo- og arbeidsmarked på en så skånsom måte som mulig. Det har vært nedgang i fuglelivet de siste 20-årene. Vi må gjøre noe aktivt for å bevare det som er igjen, og vi må få økt dette. Vi må gjøre tiltak, og vi mener at det gjør vi for Listalandskapet gjennom denne reguleringsplanen. Vi gjør det samtidig som man skaper arbeidsplasser, sier Marthinsen.

Mannen er ute i Lister i forbindelse med publiseringen av skattelister og sakene som publiseres i den forbindelse, at han ikke er stolt av å tjene mye penger. Nei vel, hvorfor skal ha de absolutt ha dette prosjektet igjennom når hans formue, ifølge skattelistene, ble nesten tidoblet i forhold til 2019. Får han aldri nok? Så han må ødelegge det som ikke er hans engang, for dette vil påvirke og få konsekvenser langt utover grensene til planområdet.

Hele greie blir bare mer og mer smakløst …

Foto N.N.

Loading