Lokalstoff Farsund

Vernede områder i Farsund

Vi har en flott og unik natur i kommunen, og mye av den er vernet. Lista er også et av landet viktigste områder for hekking og rasteplass for fugl. Om det blir ny industri på Hellemyra trengs det ny vei til tenkt utskipningshavn i Lundevågen da det ikke kan belastes Vanse sentrum med kontinuerlig tungtrafikk. Da er det kun vernede områder som er aktuelle.

Naturvernområder – Data fra Miljøverndepartementet

Åpner for mer aktivitet

Etter at strendene ble fredet i 1987 kjempet Norges Ornitologisk Forening (NOF) i 20 år fikk de gjennomslag for at brettsport defineres som en unødvendig og forstyrrende aktivitet for fuglelivet. Det har vært forbudt med brettseiling i tre av disse områdene på Lista, men nå kan det forandre seg.

I en ny forvaltningsplan for Listastrendene åpner Statsforvalteren opp for brettsport i deler av 3 av de fredede områdene, Fuglevika, Kviljoodden og Havika. Fra før et det lov med all form for vannsport i 87% av arealene. Forvaltingsplanene tillater også vannscooterkjøring og overlater til den enkelte å vurdere om det er forstyrrende for fuglelivet. NOF har klaget forholdene til Ramsarkonvensjonen.

«Den internasjonale våtmarkskonvensjonen, Ramsarkonvensjonen, ble grunnlagt i den iranske byen Ramsar i 1971. Norge var blant de første landene som ratifiserte konvensjonen i 1974. Målet er å bidra til bevaring og fornuftig bruk av våtmarker gjennom lokale, nasjonale og globale tiltak.» Det over 2.200 Ramsarområder globalt, 63 i Norge.

Ramsarområder – Data fra Miljøverndepartementet

Nok av rødlisting

Man kan spørre seg hvilken verdi disse vernet har, da man ser at det når det man verner mot blir et behov, er det vernet som taper. I planområdet til LRE er påvist minst 34 rødlistede fuglearter, hvorav minst 13 hekker i området, i følge NOF. Hellemyra selv er rødlistet. Arter som sliter er bl.a. vipe og hettemåke, dvergsvane, brilleand, lirype, stork, skjestork, svarthavsmåke, sabinemåke, kaspimåke, haukugle, hærfugl, tartarsanger, fuglekongesanger, brunsanger, rødtoppfuglekonge og rødhalevarsler. For noen er dette totalt irrelevant.

Våtmarkene er også hjem for edderkopper, midd, sommerfugler, krepsdyr, øyenstikkere og andre arter. Hellemyra er en atlantisk høymyr, og artsbanken for rødlistede naturtyper gir atlantisk høymyr kriterium C1 rødlistekategori EN (Sterkt truet EN )

Karbonlagre

Myrene er også svært viktige for å fange inn og lagre karbon. Fordi det er høgere produksjon av plantemateriale i låglandet er låglandsmyrene de viktigste i så måte, og kystmyr kan ha tjukke torvlag. På grunn av inngrep (drenering, torvtekt m.m.) er det i Norge for tiden mer nedbrytning av torv på drenert myr enn oppbygging av torv på intakt myr, og netto utslipp er om lag 2 millioner tonn CO2 per år, eller 3-4 % av det menneskeskapte utslippet av klimagasser. Veileder for kartlegging,(Klöve et al. 2009).

Torvmose kan holde på vann ti ganger deres egen vekt. I myrene er det lite oksygen og dermed mindre nedbryting, planter blir bare halvfordøyd så mye av karbonet slipper ikke ut. Det er den naturtypen på land som kan lagre mest karbon, et estimat er at at det er ca en milliard tonn lagret i norske myrer, tilsvarende alle norske klimautslipp i 20 år. Andre mener det er mye mer. Når vi roter i myrene, slippes mye CO2 ut i atmosfæren.

En rakst forsvinnende naturtype

I følge FN er over 85% av verdens våtmarker tapt og vi mister denne naturtype tre ganger raskere enn skog. Myrer dreneres for jordbruk, skogbruk, og torvuttak. Vi bygger infrastruktur, industri, hytter og dammer. Gjennom den Ramsavernede vårtmarka Åkersvika går det nå en firefelts motorvei. Hvor mye er Ramsavernet for Nesheimvassdraget verd?

Myrene er også buffere i storflom da de suger til seg mye vann, og slipper det ut litt av gangen. En viktig egenskap når vi går mot et villere og våtere klima. Og denne trege gjennomstrømningen renser vannet for forurensning fra landbruk og skogbruk.

NVE har utarbeidet aktsomhetskart for flom som dekker hele landet. Dette er utarbeidet gjennom en forenklet GIS-analyse og angir områder som kan være flomutsatte og hvor reell flomfare må utredes før utbygging. For Lista er bildet slik:

Data fra Miljøverndepartementet

Er det virkelig en god ide å bygge storindustri med tilhørende infrastruktur her?

Kilde: Lene Liebe Delsett, Brennmaneteffekten

Alle våre vernede områder:

Einarsnes plante- og fugefredningsområde
Fuglevika fuglefredningsområde
Hanangervann og Kråkenesvann landskapsvernområde
Havikafuglefredningsområde
Havnehagen landskapsvernområde
Jakobsholmen, Lilleholmen og Rundholmen naturreservat
Kviljo plante- og fuglefredningsområde
Listastrendene landskapsvernområde
Listeid naturreservat
Lundevågen fuglefredningsområde
Nesheimvannet naturreservat
Nordhasselvika fuglefredningsområde
Prestvannet fuglefredningsområde
Rauna naturreservat
Røyrtjønn naturreservat
Sellegrod naturreservat
Skydskjær naturreservat
Slevdalsvannet naturreservat
Stave plantefredningsområde
Steinodden plante- og fuglefredningsområde
Straumen naturreservat
Terneholmen naturreservat
Ulgjelsvann naturreservat
Vassenden naturreservat

Farsund sykehus – forlatt igjen

Nå står det en gang så flotte sykehuset igjen som et tomt skall, med knuste vinduer, manglede sikring og ikke en eneste bygningarbeider i sikte.

Sykehuset har en lang historie, med flere tiårs drift og kamp mot nedleggelse. I 2016 ville rådmann Vidar Torsøe vil bruke 300.000 kroner i 2017 på å utrede riving av bygningen. Da hadde Farsund hatt ti år på seg til å få gjort noe med bygningen, som ble kjøpt av Vest-Agder fylkeskommune etter at sykehusdriften ble avviklet. Uten at de hadde fått til noe som helst. Selv om det var oppnevnt en komité med en helseresortmodell, der tunge aktører som Aberia og Adolfsengruppen skulle gå inn som drivere og investorer. Men det ble ikke noe av dette heller.

Så ville et flertall i formannskapet legge sykehuset og den tilhørende tomta ut for salg på det åpne markedet, mot Venstres to stemmer. Hvis ikke eiendommen ikke var solgt innen 12 måneder etter at den ble lagt ut for salg, skulle det fremmes ny sak til kommunestyret. Men så ble det solgt til Erik Frøysnes, uten budrunde, for 6,3 millioner. Noe ordføreren mente var uproblematisk.

To år etterpå hadde han kanskje ombestemt seg. Frøysnes solgte det for 19 millioner. Til Byggmester Rosseland og to andre byggmestere, samt tre investorer fra Vestlandet.

Så gikk det over stokk og stein på tomta, og ble arbeidet meldt til Arbeidstilsynet av Farsund kommune og en «lamslått» ordfører. Søppel lå og slang, ting kom «flyvende» ut av vinduer, sikkerhet var fraværende. Byggeleder for sameiet, Geir Rosseland, var ute og lover at det skal bli gjort på en ordentlig måte og forsikret at de var på rett kurs.

4. februar i 2021 er Jørn Håland i Fjellbygg Norge AS og Rune Torsøe i Cora Invest AS ute i Lister og skryter av hva de skal få til. Tidligere investorer er nå ute, og Cora Invest AS eier 50 prosent av investeringsprosjektet, Fjellbygg Norge AS 25 prosent og andre investorer det resterende. Flotte bilder og tegninger presenteres.

Og i juli 2021 er de ute og bedyrer at de «ligger godt an». Planen var å starte å selge leiligheter allerede etter sommerferien. Så blir det stille i Lister. Men så hadde jo Havaas full tiltro til de nye aktørene.

Og hva har så de fått til? Se selv …

Uten sikring kan man lett ta seg inn i bygningen.
Litt søppel her og der.
Vinduene er tettet med stilasdeler som slamrer i vinden.
En gjenglemt stige
og hjullaster
Her har en due laget seg et rede.
Siste sengeplass …

Godkjent forvaltningsplan for Listastrendene

Miljødirektoratet har godkjent forvaltningsplanen for Listastrendene landskapsvernområde med tilhørende plante-og fuglefredningsområder. Noe som skremmer våre politikere. Som mener Farsund er «best på natur».

«Forvaltningsplaner for verneområder skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme formålet med vernet. Planene skal klargjøre hvordan en skal håndtere aktiviteter og tiltak i områdene, gi «kjøreregler» for bruk og vern, samt veilede til skjøtsel og tilrettelegging som bidrar til å ta vare på verneverdiene i områdene.»

Planen kan leses her.

Foto Maria Hals Eilertsen

Statsforvalteren sin andre innsigelse til LRE

Statsforvalteren i Agder kom i desember med ny innsigelse til reguleringsplanen til Lista Renewable Energy Park.

«Planforslaget medfører negative konsekvenser for flere nasjonale interesser, så som landbruk, naturmangfold og klima, og innebærer følgelig en større negativ belastning på området samlet sett.»

Innsigelsen kan leses her.

Bilde: Hellemyra av Helge S. Hansen

Politisk dissosiasjon

Farsund kommune fremstiller seg i media og egen propaganda som en kommune som setter naturen i høysetet. Nå har jeg, etter å ha fulgt det politiske liv i byen en stund, problemer med å se hva de legger til grunn for sine påstander. Så jeg tok for meg Årsbudsjett 2022, økonomiplan 2022-2025 for å se om dette kanskje kom frem der.

Ingen tiltak for natur

Det første som slo meg var at hverken naturen eller miljøet hadde et egen kategori. Hvorfor ble snart klart, det er ingen poster som hadde passet inn under en slik overskrift. De som er relatert til natur og miljø er følgende:

Dagsturhytta 2022 – 300 000

Huseby WC og rasteplass 2024 – 300 000, 2025 – 1 000 000

Kystbyen/stier 2022 – 300 000, 2023, 2024, 2025 – 500 000.

Vita Velo – sykkelparkeing, rasteplasser 2023 – 500 000

Vita Velo – parkeringsplasser 2022 – 200 000

Turvei Ulgell – Indremyra 2023 – 750 000

Mosvoldtjern – tilrettelagt raste/badeplass. 2023 – 300 000

Enøktiltak 22-25 – 200 000

Alle tiltak i forbindelse med natur er inngripen i naturen for å lette vår tilgang til friluftsliv. Alt er av hensyn til oss, ikke naturen.

Tynt for klima og miljø

For miljø og klima bevilger de «hele» 200 000 kr på 3 år med Enøk-tiltak. Det er ikke mer enn det som parkeringsplasser til friluftsaktiviteter får. Videre settes det av til parkering i Farsund i 2022 13.000 000 kr. For 2021 var beløpet 20.000 000. Bobilcamp – Alcoaparken og i Vanse i 2022 – 2.000 000. 1 000 000 til el-billader ved Lista fyr i 2022 og 2023. Alle bilbruk-fremmende tiltak. Og selv om el-biler ikke avgir utslipp av CO2 under kjøring, så må produkter produseres og skrotes, og de prosessene er langt fra utslippsfrie eller grønne, spesielt batteriet. Disse bilene sliter også dekk, asfalt og trenger veier, parkeringsplasser og de fleste samme fasilitetene som bensin- og dieselbiler.

Men i motsetting, generer kommunale investeringer for energi-påfyll-stasjon for å lokke til seg turister, noe som ellers pertoliumsselskapene tar seg av med sine bensinstasjoner. Ikke akkurat småpenger heller, 2 millioner over to år.

Og så er det Hellemyra da, som så gjerne skulle omformes til industriområde. Heldigvis holdes de utbyggingskåte enda i tømme av Statsforvalteren. Det grøsses ved tanken på nasjonalpark, for vi har allerede nok hindringer for næringsutvikling.

Grønne begreper

Dette styrker mitt inntrykk av at det Farsund er best på er såkalt «nytale», der hvordan man fremstiller forhold er viktigere en fakta. Bare man kaller noe grønt og bærekraftig så er det det.

Som Aijna Wormsen fra SV påpekte i siste kommunestyre, Farsund har som motto «Best på natur og det gode liv». Vi skal ikke bare være gode, men best. Det dette budsjettforslaget forteller, er at det kun er i hodene på våre politikere vi er det, at vi ikke er i nærheten.

Det ble levert alternative budsjett og verbalforslag. I fellesforslag Ap, Sp og Krf er det ingen grønne tilleggsforslag. Heller ikke i Farsund FrP, Høyre og Venstres felles budsjettforslag, Ingenting som engang minner om grønne forslag. Ikke engang fra Venstre.

Spill for galleriet

Den eneste som viser engasjement for vår etterkommeres fremtid er nevnte Wormsen. Hun og partiet foreskår å omdisponere midlene til bobilparkering til tiltak, som om ikke er grønne i seg selv, men i det minste til nytte for lokalbefolkningen, i motsetting til bobiler. Og hun har det beste forslaget av alle: «Farsund Kommune skal aktivt ta i bruk FNs bærekraftsmål på alle nivåer av sin virksomhet.»

Noe som burde være selvsagt. Men neppe blir tatt hensyn til, selv om de enstemmig vedtok dette. Budsjettet forteller en annen historie. Et strålende eksempel på hvor fjernt fra virkeligheten politikk har blitt. Vedtaket er også i teorien en gylden mulighet for Lister å stille politikerne til ansvar, noe som er like lite sannsynlig. Dessverre.

Dette vedtok de etter Stasholderens 2. innsigelse til Lista Renewable Energy Park, som bl.a. sier:

«Planforslaget slik det foreligger vil ikke være et ledd i en bærekraftig utvikling av arealene i Listerregionen. For å kunne anses som bærekraftig må det i større grad tas hensyn til at området er av stor verdi for det biologiske mangfoldet, da spesielt fugl. Vi finner det uheldig at FN sine
bærekraftsmål overhodet ikke er nevnt i planbeskrivelsen, og at det her ikke er gjort noen vurderinger av planforslaget opp mot bærekraftsmålene».

Det blir spennende å følge alle bortforklaringer og fantasifulle tolkninger som vil komme som følge av vedtaket.

Og for å betale gildet vedtok kommunestyret å oppta lån med inntil 70.000 000 til dekning av utgifter på investeringsbudsjettet. I følge årsberetningen fra 2020 var gjelden på 1 001.562 000. Er dette bærekraftig? De hadde i 2020 som mål å få gjeldsgraden ned under 80%. Hvordan ligge de an, mon tro?

«Vi er best!» – Depositphotos

Moderne og attraktiv …

Leser i Lister24 desember at Kydland (Krf), Viken (SP) og Buch(AP) foreslår å bygge en ny kunstgressbane i Alcoaparken. Som ledd i tiltak for å gjøre parken moderne og attraktiv.

Jeg mailer gjør Kydland og Viken og gjør dem oppmerksom på at vi nå har plast over alt, i vann, luft, jord, i både dyr og i oss, og spør hvordan de har vurdert dette forslaget i forhold til at kunstgressbaner er et av de største kildene til mikroplast, med dokumentasjon.

Viken har svart. Rådmannen foreslo å bruke penger for å «lappe på den slitte og umoderne banen ved ungdomsskolen i Vanse», som er en gressbane. For å spare penger forslår de å heller bygge nye bane i «moderne og miljøvennlig materiale».

Jeg ser senere på kommunestyremøtet på nettTV. Det sier Kydland at det skal utredes om det finnes andre mer miljøvennlige granulater. Hvorfor? Vi har alt et materiale som ikke avgir hverken gift eller mikroplast, som ikke krever strøm eller annen transformert energi, ikke må hverken produseres eller fraktes, og dermed ikke kan bidra til hverken uverdige arbeidsforhold, utslipp av miljøgifter, trenger ingen emballasje, men må klippes.

Det de heller burde foreslå er å fjerne de andre kunstgressbanene vi har, for det burde være viktigere at vi stopper tilførselen til kretsløpet enn å være så opptatt av å fremstå som tidsriktig i forhold til teknologi.

Det er ikke bare mikroplast som er problematisk, forskere ser nå, etter at vi har pakket inn det meste av vår mat i plast i flere ti-år nå, at plasten slipper ut tusenvis av kjemikalier, mange av dem giftige. Som forbindes med stadig flere sykdommer. Likevel pøser vi på med stadig mer, og klapper oss selv på skulderen når vi forbyr en mikroskopisk del av den og plukker innimellom på utvalgte strender.

Men det er vel ingen grunn til bekymring, snart kommer det Grønne skiftet der teknologien redder oss fra alt ondt …

Politikk i Farsund II

Det blir stadig mer absurd å følge med på det politiske liv i Farsund. Rødt fikk inn en representant i kommunestyret, og de gjør en innsats for å lekeplassene i kommunen. Vel og bra. Men ellers er det tynt, de virker ikke ha noen som helst mening rundt næringsutviklingen i distriktet, og dere holdninger rundt koronapandemien er mildt sagt underlige. De ville arrangere fest i høst da vi trengte noe å se frem til.

Så hadde vi som kjent ikke noe å feire, og kommunestyrerepresentanten gikk ut på Facebook og sammenliknet de som kjemper for å stoppe smittespredning med nazistenes «undertrykking av befolkningen». Synspunkter som oftest fremsettes av høyreekstreme og kristenfundamentalister.

Og det siste er at en høyrerepresentant er ute å påpeker for en AP-ordfører at det er uheldig at et firma som har som sin forretnings-modell er å bistå bedrifter som søker om offentlige midler også skriver saksfremlegget som gjelder dem som har søkt. Lister Nyskaping gikk også inn for høyere beløp enn de hadde søk om.

Er der rart man blir forundret?

Bilde iStock