Hvordan bygge ned natur med miljøprofilen intakt

Når det planlegges utbygging der det fra før bare er natur, hyres det inn et konsulentselskap som skal rettferdiggjøre naturinngrepet. Oppskriften i byggesaker er som følger:

  • Utbyggerne skal selv undersøke hvilke følger planene deres kan få for naturen.
  • Til det hyrer de inn private konsulentfirma.
  • Den skal gjøre det mulig for myndighetene å avgjøre om nytten av tiltaket er verd tapet av natur.
Funn av arter uønsket

NRK har vært i kontakt med flere konsulenter som sier at det lønner seg å produserer rapporter som finner minst området mulig bevaringsverdig. Tor-Amund Røsberg var ansatt som natutleder i Multiconsult da han i 2019 fant en sjelden ugle. Men etterhvert oppfattet han at verdifulle funn ikke nødvendigvis ble satt pris på. For sjelden natur kunne stå i veien for kundens byggeplaner. I en byggesak tok en kunde kontakt og spurte om det virkelig var nødvendig å ta med i rapporten alle rødlistede, altså sjeldne arter han hadde funnet.
-NRK 21.01.21

NRK hadde snakket med 13 konsulenter, og bare en av dem mente at han ikke følte seg presset eller påvirket i hensyn til utbyggere. Slik skal bl.a. det grønne skiftet trumfes igjennom, på bekostning av natur og andre lokale interesser.

Selv våtmarker blir bedre av industri

Da det ble søkt om gigafabrikk på Lista forelå det i alle fall to rapporter, den første var negativ til utbygging i våtmarka:

For tema naturmangfold vil den intakte delen av Hellemyra og tilstøtende natur med middels verdi bli nedbygget. Selv om verdiene er middels store er omfanget av inngrep stort, konsekvensen antas også å være målbar utenfor planområdet for fugl, så konsekvensen for fagområdet naturmangfold er vurdert som negativ i betydelig grad.

Dersom det lar seg gjøre å fundamentere bygg på peler og unngå massive inngrep med masseutskiftning og utfyllinger, vil det være mulig å opprettholde en viss biologisk verdi i noen deler av planområdet. Særlig dersom fotavtrykket til hvert enkelt bygg ikke er så stort og byggene ligger med god innbyrdes avstand. En løsning der mest mulig av det biologiske mangfoldet kan opprettholdes vil også være trivselsskapende for brukere av byggene.

Den andre rapporten mente det gikk ann å grøfte seg til et økt artsmangfold. Som ble ukritisk brukt i propagandaen. Noen giga-fabrikketablering nevnte den ikke. De holder seg også med flere rapporter ang utslipp.

Dette er en næring som lever av å finne måter å presentere rasering av natur på en måte publikum godtar. Når byggingen er i gang, er det for sent.

(Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels)

Loading